about us

นับถือเจ้าแม่กวนอิม ห้ามทำอะไรบ้าง

ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนมากที่ นับถือเจ้าแม่กวนอิม จะไม่กินเนื้อวัว ในช่วงเทศกาลกินเจ และบางคนก็งดเนื้อวัวตลอดชีวิต และงดถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่าน เพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณา โปรดสัตว์ ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

เจ้าแม่กวนอิม” มีประวัติและตำนานเกี่ยวข้องกับประชาชนเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบหลักฐานทางวรรณรรม และประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นมาหลายตำนาน “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตใจเมตตาต่อชาวโลกตามหลักของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เชื่อว่าตำนานประวัติของเจ้าแม่กวนอิมเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของคนสมัยก่อนที่พบเจอกับภาวะภัยสงครามอย่างยาวนาน การนับถือพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามเผชิญทุกข์ยาก​